Margat Potita

Potato Stew with chopped carrots, peas, tomato, served with white rice.